ساختار سازمانی DGRC2017


رئیس کنفرانس: مهندس حسن کریمی قدوسی (مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای)
شورای سیاستگذاری
دبیر کنفرانس: سید محمد علی سید حسینی
دبیر علمی کنفرانس: دکتر بهروز مینایی
کمیته علمی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر محمد حسین رضوانی
مدیر اجرایی کنفرانس: احسان کوزه‌گر
مدیر اجرایی کنفرانس: جعفر بختیار
مسئول ارتباطات و امور بین‌الملل: فرزانه شریفی